Podatki, cła oraz inne należności

Działalność korporacyjna

Podatek od dochodów korporacji

Według indyjskich przepisów na dochody firmy składają się dochody z działalności gospodarczej lub własności, zyski kapitałowe i dochody powstałe w wyniku działalności nie gospodarczej.

Korporacje-rezydenci w Indiach (niezależnie od tego czy będą własnością obywateli Indii, czy nie-rezydentów) są opodatkowane od wszystkich swoich dochodów na świecie.

Korporacja jest traktowana jako „rezydent” jeżeli została założona w Indiach i w Indiach na stałe mieszczą się jej organa kontrolne i zarząd. Korporacje nie-rezydenci płacą podatki od dochodów uzyskiwanych lub powstałych w Indiach. Kwestia czy dochód uzyskano, bądź powstał w Indiach jest rozstrzygana w każdym wypadku indywidualnie. Pewne podstawowe zasady zawiera Sekcja 9 Income-tax Act.

Jeżeli Indie posiadają z jakimś krajem (w którym podatnik jest rezydentem) traktat o unikaniu podwójnego opodatkowania, stosuje sie zapisy ustawy lub traktatu, w zależności od tego, co jest korzystniejsze dla podatnika.

Stawki podatku korporacyjnego

Stawka zwykła

Uwaga:
Dopłaty są nakładane, jeżeli całkowity podatek dochodowy przekracza 10 mln INR. Firmy zobowiązane są również do opłacania podatku od majątku, jeżeli przekracza on 1,5 mln INR

Stawki specjalne

Royalies lub opłaty za usługi techniczne

Korporacje nie-rezydenci są opodatkowane za w/w dochody uzyskane w Indiach w sposób następujący:

Wszystkie powyższe stawki podlegają też zwiększeniu o 2,5% dopłaty i opłatę edukacyjną w wysokości 3% podatku i dopłaty zsumowanych.

Powyższe stawki mogą być niższe, jeżeli podatnik jest rezydentem państwa, które zawarło z Indiami umowę w tej sprawie.

Dywidendy

Dochody z dywidend otrzymane od korporacji rezydentów pozostają w ręku otrzymującego, aczkolwiek korporacje te zobowiązane są do płacenia podatku od dywidend w wysokości 16,995% (włączając 10% dopłatę i 3% opłatę edukacyjną) od zadeklarowanych i płaconych przez nie dywidend.

Podatki od dochodów kapitałowych

Zagraniczne organizacje finansowe uzyskujące dochody z jednostek funduszy powierniczych zakupionych w walucie obcej, opodatkowane są stopą 10% od sumy brutto takiego dochodu. Długoterminowe zyski kapitałowe powstałe w wyniku transferu takich jednostek również opodatkowane są stawką 10%. Jeżeli jednak transakcja podlegała opodatkowaniu Securites Transaction Tax (STT) nie podlega ona opodatkowaniu od długoterminowych zysków kapitałowych. W wypadku zysków krótkoterminowych obowiązuje stawka 10%.

Zagraniczni inwestorzy instytucjonalni obciążeni są stopą podatku 10% od długoterminowych zysków kapitałowych i  30% krótkoterminowych uzyskanych z transferu papierów wartościowych (innych niż jednostki funduszy). Jeżeli transakcja podlegała opodatkowaniu Securites Transaction Tax (STT) to zyski z transakcji długoterminowych są zwolnione z podatku, a w wypadku zysków krótkoterminowych obowiązuje stawka 10%.

Powyższe stopy podatkowe mogą być korzystniejsze w zależności od zapisów traktatów o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Indiami, a krajem, gdzie płatnik podatku jest rezydentem. Wszystkie w/w podatki, z wyjątkiem stóp zapisanych w odpowiednich traktatach, podwyższa się  o 2,5% dopłatę i opłatę edukacyjną w wys. 3%.

Minimalny podatek alternatywny

Jeśli podatek wymierzony od ogólnego zysku przedsiębiorstwa zgodnie z przepisami podatkowymi wynosi mniej niż 10% zaksięgowanego zysku, przedsiębiorstwo to będzie obciążone minimalnym podatkiem alternatywnym (Minimum Alternative Tax – MAT) w wysokości 10% (+ ustawowe dopłaty) zysku księgowego.


Podatki korporacyjne  (w %)

b) ta stopa dotyczy jedynie pożyczek w walucie obcej. Inne odsetki opodatkowane są w wysokości 42,23% (włączając dopłatę 2,5% i 3% opłatę edukacyjną)

(c) niezlikwidowane (unadsorbed) i strata  mogą zostać przeniesione na następne lata.

(d) zyski kapitałowe, powstałe ze sprzedaży aktywów trzymanych dłużej niż 3 lata (1 rok w przypadku niektórych aktywów, takich jak akcje, itd.) są traktowane jako długoterminowe zyski kapitałowe. Zyski kapitałowe inne niż długoterminowe zyski kapitałowe są traktowane jako krótkoterminowe zyski kapitałowe i opodatkowane według stóp podatkowych dla korporacji.

(e) długoterminowe zyski kapitałowe powstałe na skutek sprzedaży papierów wartościowych lub jednostek funduszy na giełdzie, będą zwolnione od podatku, jeżeli został zapłacony podatek STT. Jeżeli  sprzedaż odbyła sie poza giełdą, to zostaną opodatkowane w wysokości 10% (bez korzyści indeksacji).


ZACHĘTY PODATKOWE

Rząd Indii przyznaje szereg zachęt podatkowych dla przedsiębiorstw działających w pewnych gałęziach przemysłu. Generalnie zachęty podatkowe obejmują “wakacje podatkowe” dla zysków korporacyjnych, przyśpieszenie amortyzacji i odliczanie pewnych wydatków (pod warunkiem spełnienia określonych warunków). Kilka podstawowych zachęt omówiono poniżej.

Zyski z nowych przedsięwzięć

Zyski z pewnych nowych przedsięwzięć kwalifikują się do zwolnień podatkowych. Nowe przedsięwzięcia to inne niż te, które powstały z podziału lub restrukturyzacji biznesów już istniejących, czy też przeniesienia biznesu i maszyn, które już istniały, ale były używane do innych celów. Poniższa tabela przedstawia niektóre możliwe zwolnienia podatkowe:

(a) możliwa jest też obniżka na okres 10 lat, przypadający w okresie pierwszych 15 lat.

(b) możliwa jest też obniżka na okres 10 lat, przypadający w okresie pierwszych 20 lat, aczkolwiek w wypadku portów, portów lotniczych, portów śródlądowych, śródlądowych dróg wodnych, możliwe jest zwolnienie na okres 10 lat, przypadający po okresie pierwszych 15 lat.

INNE ISTOTNE PODATKI


Akcyza / Centralny podatek od wartości dodanej

CENVAT jest podatkiem centralnym od towarów wyprodukowanych i sprzedanych w kraju. Stawki zawarte zostały w Ustawie o Taryfach Akcyzy Krajowej (Central Excise tariff Act), 1985.    Podstawowa stopa podatku wynosi 16% + 3% opłaty edukacyjnej, co daje stawkę 16,48%. Ponadto istnieją specjalne stawki na niektóre towary. Podatek jest naliczany zasadniczo według zasady „ad valorem” (tzn. od wartości towaru). Dla większości towarów konsumpcyjnych będzie to oznaczało wydrukowanie  na opakowaniu oznaczenia  MRP.

Prawo akcyzowe przewiduje, że producent może skorzystać z kredytu dotyczącego Krajowego Podatku od Wartości Dodanej  (CENVAT) od wkładu (inputs) i środków trwałych,  użytych do produkcji wyrobu finalnego, podczas uiszczania akcyzy od tego wyrobu.  Sposoby naliczania „inputs” i korzystania z kredytu określają  The Cenvat Credit Rules, 2004.

Podatek od Wartości Dodane / Central Sales Tax / Podatek od prac kontraktowych

Podatek od wartości dodanej jest podatkiem od sprzedaży wewnątrz-stanowej i dlatego  ustawodawstwo VAT, aczkolwiek dążono do jego ujednolicenia, różni sie nieco w poszczególnych stanach.  Z czasem podatkiem VAT mają zostać objęte również usługi, a w ciągu 5-7 lat ma on również zastąpić centralny podatek od sprzedaży (CST). Stawką podstawową RNR jest 12,5% (550 towarów) i 4% (270 towarów). Ponadto obowiązują inne, niejednakowe we wszystkich stanach, stawki podatku VAT, np.:

– wyłączone z VAT – produkty naturalne i nieprzetworzone w sektorze niezorganizowanym, towary wyłączone z opodatkowania i niektóre towary „o znaczeniu społecznym”.

– 0% – na artykuły pierwszej potrzeby

– 20%, 25% na towary luksusowe jak papierosy, alkohole, itd.

VAT obowiązuje firmy powyżej pewnego pułapu obrotów. Dla Delhi jest to 1,0 mln Rs rocznie, przy czym firma nie może prowadzić obrotów międzynarodowych i międzystanowych. VAT nie obowiązuje przy sprzedaży miedzystanowej. Tu obowiązuje nadal podatek CST (3%) i będzie on funkcjonował do roku 2010.

Podatek od prac kontraktowych nakładany jest na „przeniesienie własności dóbr w toku wykonywania prac kontraktowych”. Pod ten podatek podchodzą m.in. kontrakty na budowę budynków, mostów, elektrowni, itp. Podatek nakładany jest jedynie na wartość materiałów dostarczonych w ramach kontraktu. W większości stanów podatek ten nakładany jest w ramach legislacji dotyczącego stanowego podatku od sprzedaży. Stopa na ogół równa jest stopie podatku od sprzedaży, choć możliwe są osobne stopy podatkowe.

Cło

Cło nakładane jest na towary importowane do Indii. W ostatnich latach obserwuje się tendencję do obniżania ceł.  Zasady nakładania cła i stawki celne określone są w Ustawie Celnej (Customs Act) z 1962 r. i w Ustawie o Taryfach Celnych (Customs Tarif Act) z 1975.  Cło składa się z następujących „część składowych”:

– Podstawowa stawka celna
– Dodatkowa stawka celna
– Specjalna dodatkowa stawka celna w wysokości 4%

Taryfa celna wydawana jest co roku wraz z budżetem. Numery pozycji towarowych podobne są do europejskich. Niektóre, lub wszystkie powyższe stawki celne mogą zostać zredukowane przez Rząd Centralny dla określonych towarów bądź importerów. Podstawą do naliczenia cła jest wartość transakcyjna, czyli wartość płacona przez kupującego sprzedającemu. Jeżeli importer i sprzedający są powiązani, to importer winien wykazać, że nie miało to wpływu na cenę. Możliwy jest również zwrot cła (premia wywozowa) zapłaconego za towary następnie re-eksportowane, lub użyte do produkcji dóbr przeznaczonych na eksport. Istnieje tu cały szereg tzw. schematów, a poruszanie się w nich okazuje się dość trudnym zadaniem.

Podatek od usług

Podatek od usług wynosi 12% (plus opłata edukacyjna itp., co daje stawkę efektywną w wys. 12,36%) od sumy rachunku za określone usługi świadczone przez usługodawców, jak również osoby wolnych zawodów lub agencje. Obowiązuje też w wypadku importu usług. Podatek od usług został wprowadzony w Indiach po raz pierwszy w 1994 w Chapter V of the Finance Act, 1994 (32 of 1994, Sections 64 to 96). W chwili obecnej obejmuje on ok. 125 usług. Lista usług podlegająca opodatkowaniu zmienia się, stąd przed złożeniem oferty należy sprawdzić lub zapytać się partnera induskiego, czy dana usługa podlega opodatkowaniu.

Zasadniczo podatek powinien płacić dostawca usługi, ale w wypadku, gdy  nie jest on rezydentem indyjskim i nie posiada tam biura, to podatek winien zapłacić odbiorca usługi. Podatek ten może sprawić sporo trudności polskim eksporterom usług i należy liczyć się z otrzymaniem z Indii wezwania do zapłaty podatku. Stąd kalkulując cenę usługi należy wziąć ten podatek pod uwagę (zwiększa on cenę usługi) i zaleca się uregulowanie sprawy płatności podatku w kontrakcie z klientem.

Uwaga: Podatek ten nie jest wymieniony w Traktacie o Unikaniu Podwójnego Opodatkowania pomiędzy Polską a Indiami. Podatek ten jest stosunkowo dobrze opisany i skomentowany na stronie internetowej: http://www.servicetax.gov.in/

Wartość usługi opodatkowanej jest zdefiniowana jako suma, którą dostawca usługi obciąża jej odbiorcę z wyłączeniem kwot otrzymanych w imieniu klienta na poniesione przy świadczeniu usługi wydatki (na zasadzie zwrotu, pod warunkiem, że są one udokumentowane). Ponadto jeżeli wraz z usługą zostały dostarczone towary i materiały, to ich wartość odlicza się od podstawy opodatkowania. Istnieje również możliwość kredytu podatkowego w wypadku, kiedy dostawca usług jest jednocześnie i odbiorcą usług, które umożliwiają mu wykonanie własnego świadczenia. Obowiązkowi podatkowemu nie podlegają “mali” usługodawcy, których obrót w poprzednim roku nie przekroczył 400.000 Rs.

Octroi / Podatek od wejścia

Octroi / podatek od wejścia nakładany jest przy „wejściu” dóbr przeznaczonych do  użytku, konsumpcji lub sprzedaży w obszar jurysdykcji stanowej lub municypalnej. Octroi jest przeważnie podatkiem municypalnym. Wewnątrz stanu może być kilka różnych jurysdykcji octroi z różnymi panującymi tam zasadami. W niektórych stanach podatek ten zlikwidowano, w innych jeszcze nie.

Research and Development Cess

Według ustawy (Reserch and Development Cess Act, 1986) opłata ta, w wysokości 5%, nakładana jest na import technologii do Indii. Opłatę tę ponosi importer na podstawie płatności dokonywanych za takie importy. Termin „technologia” definiowany jest jako specjalna wiedza lub usługi dla jakiegokolwiek celu, przez przedsiębiorstwo przemysłowe; obejmuje projekty, rysunki, publikacje i delegacje personelu zagranicznego.

Banking Cash Transaction Tax (BCTT)

Jest to podatek w wysokości 0,1% od każdej opodatkowanej transakcji bankowej.

Securities Transaction Tax

Jest to podatek od transakcji na akcjach, instrumentach pochodnych i jednostkach funduszy na giełdzie. Waha się od 0,017% do 0,25%.

Inne podatki

– przeniesienie aktywów wymaga opłaty skarbowej,

– niektóre stany wprowadziły podatek od nieruchomości oparty na wartości szacunkowej,

– gminy nakładają podatek od nieruchomości w granicach swojej jurysdykcji,

Osoby fizyczne

Podatek dochodowy

Płatnicy podatku dochodowego

Osoby fizyczne, które są rezydentami, ale nie zwykłymi rezydentami, zobowiązani są płacić podatki od następujących dochodów:

– uzyskanych w Indiach
– uważanych za uzyskane w Indiach
– otrzymanych w Indiach
– otrzymanych spoza Indii, ale pochodzących z działalności mającej miejsce w Indiach

Nie-rezydenci płacą podatki od następujących dochodów:

– uzyskanych w Indiach
– uważanych za uzyskane w Indiach
– uważanych za uzyskane w Indiach poprzez działalność gospodarczą, z akty¬wów, lub źródła dochodów w Indiach, poprzez transfer aktywów kapitałowych umiejscowionych w Indiach (włączając udziały w firmie mającej swoją siedzibę w Indiach), lub z innych źródeł.

Osoby fizyczne uważane są za „rezydentów”, jeżeli spełniają następujące warunki:

– przebywają w Indiach przez 182 dni lub więcej w ciągu roku podatkowego (1 kwietnia do 31 marca), lub
– przebywają w Indiach przez 60 dni lub więcej w ciągu roku podatkowego i przebywali w Indiach przez co najmniej 365 dni w ciągu czterech poprzednich lat podatkowych.

Osoby fizyczne uważane są za „nie zwykłych rezydentów”(not ordinary residents), jeżeli byli nie-rezydentami w Indiach przez 9 z 10 poprzedzających lat podatkowych, lub przebywali w Indiach łącznie 729 dni lub mniej w poprzedzających 7 latach podatkowych. Wszyscy pracownicy świadczący w Indiach usługi winni płacić w tym kraju podatki, o ile nie zostali z nich zwolnieni na mocy Ustawy o Podatku Dochodowym z 1961 lub poprzez odpowiednie traktaty.

Zasadniczo wszystkie dochody uzyskane w Indiach podlegają opodatkowaniu. Pracownicy rezydenci zobowiązani są opłacać podatki od swoich dochodów, niezależnie od miejsca ich pozyskania. Wynagrodzenie za usługi świadczone w Indiach i  stanowiące część umowy o pracę uważane są za uzyskane w Indiach niezależnie od miejsca ich pozyskania i statusu rezydencjonalnego otrzymującego. Dochody osób fizycznych nie-rezydentów obliczane są w taki sam sposób jak rezydentów.

Pracownicy cudzoziemscy przedsiębiorstwa zagranicznego nie podlegają obowiązkowi podatkowemu pod następującymi warunkami:

– przedsiębiorstwo nie prowadzi handlu lub biznesu w Indiach
– pracownik nie pozostaje w Indiach dłużej niż 90 dni (zasadniczo przedłużone poprzez traktaty dotyczące opodatkowania do 183 dni) w roku podatkowym.

Samozatrudnienie i dochody z działalności gospodarczej

Wszystkie osoby fizyczne pracujące na zasadach samozatrudnienia lub prowadzące działalność gospodarczą w Indiach podlegają obowiązkowi podatkowemu stosownie do źródła i zasad rezydencji.  Opodatkowaniu podlegają wszystkie dochody otrzymane, lub uważane za otrzymane w Indiach.

Inne podatki

Podatek od bogactwa

Indyjski podatek od bogactwa należy opłacać w wysokości 1% opodatkowanej wartości bogactwa netto przekraczającego 1,5 mln Rs.  Opodatkowaniu podlegają takie aktywa jak domy, rezydencje, samochody, jachty, łodzie, samoloty, działki ziemi w mieście, biżuteria, sztaby metali szlachetnych, metale szlachetne, gotówka przekraczająca 50.000 Rs nie zaksięgowana w księgach firmy, nieruchomości nie przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej, biura lub zakłady przemysłowe. Rezydencje i domy będące własnością pracodawcy, oddane w użytkowanie pracownikom zarabiającym mniej niż 500.000 Rs nie są traktowane jako aktywa podlegające opodatkowaniu. Powyższe aktywa, poza działkami w mieście (posiadanymi dłużej niż 10 lat) są wyłączone z podatku, jeżeli służą do działalności zawodowej lub są wynajmowane. Aktywa produkcyjne, włączając akcje, papiery dłużne i depozyty bankowe nie są opodatkowane tym podatkiem.

Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

Rząd Indii podpisał umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z wieloma krajami. W wypadku gdy dany dochód podlega opodatkowaniu zarówno w Indiach jak i w kraju stałego zamieszkania podatnika, podatek indyjski będzie uiszczony w formie kredytu na poczet podatku od tego dochodu opłaconego w kraju zamieszkania podatnika. Podatek do zapłacenia w Indiach będzie wyliczony zgodnie z odpowiednią umową z danym krajem. W pewnych, określonych okolicznościach, ułatwienie w formie kredytu podatkowego będzie mogło być wykorzystane w innym kraju mimo faktu niepłacenia podatku w Indiach. Zasada ta będzie stosowana w wypadku zachęt podatkowych dla działalności rozwojowych.

Przepisy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania mają pierwszeństwo przed indyjską Ustawą Podatkową. W wypadku konfliktowego krzyżowania się przepisów umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania i indyjskiej Ustawy Podatkowej, przepisy tej pierwszej uznane będą za ważniejsze. Jednak w wypadku gdy przepisy indyjskie Ustawy Podatkowej będą korzystniejsze dla podatnika niż te wynikające z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, stosowane będą przepisy korzystniejsze dla płatnika podatków. Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską a Indiami została podpisana 21 czerwca 1989 r.