randki w polsce Odkryj nowoczesne podejście do handlu z Neoprofit AI, gdzie technologia spotyka efektywność.

Misja izby

Misją Izby od początku jej powstania w 2008 roku jest wspieranie i promowanie współpracy biznesowej pomiędzy Polską a Indiami, pogłębiania i umacniania wzajemnych więzi gospodarczych, w tym do podejmowania wspólnych przedsięwzięć i wymiany doświadczeń biznesowych. Działamy dla polskich przedsiębiorców ułatwiając i towarzysząc im w pierwszych kontaktach z partnerami indyjskimi, tak aby podjęta współpraca była jak najbardziej korzystna i przebiegała dynamicznie, ale zarazem profesjonalnie.

Ze względu na znaczące różnice kulturowe występujące pomiędzy Indiami i Polską, Izba pełni również funkcję platformy wymiany wartości kulturowych. Jesteśmy przekonani o wartości bezpośrednich spotkań biznesowych, dlatego wśród świadczonych przez nas usług jest organizacja misji gospodarczych do Indii, w których biorą udział przedstawiciele różnych branż uczestnicząc w targach odbywających się w Indiach oraz spotkaniach z reprezentantami różnych indyjskich przedsiębiorstw.

Polsko – Indyjska Izba Gospodarcza stała się poważnym i cennym źródłem informacji dla polskich i indyjskich podmiotów w zakresie znoszenia utrudnień oraz barier w handlu i inwestycjach.

Celem Izby jest wspomaganie rozwoju stosunków gospodarczych i handlowych pomiędzy Rzeczypospolitą Polską a Republiką Indii oraz ochrona i popieranie polskich interesów gospodarczych w Indiach oraz indyjskich interesów gospodarczych w Polsce.

Izba realizuje swoje cele statutowe poprzez:

1. Ochronę, popieranie interesów gospodarczych i reprezentację zrzeszonych podmiotów przed organami państwowymi, samorządu terytorialnego oraz innymi polskimi i indyjskimi podmiotami i instytucjami.

2. Inspirowanie, pośrednictwo, podtrzymywanie i rozwijanie współpracy gospodarczej pomiędzy podmiotami gospodarczymi obu krajów.

3. Gromadzenie i rozpowszechnianie informacji dotyczących sytuacji w Polsce i w Indiach, zwłaszcza informacji o stanie i rozwoju polityki gospodarczej i handlowej, poprzez wydawanie odpowiednich publikacji.

4. Świadczenie usług w zakresie informacji i doradztwa ekonomicznego, w szczególności poprzez sporządzanie opinii, analiz rynku i sprawozdań.

5. Wskazywanie możliwości zbytu, zaopatrzenia i inwestowania w obu krajach.

6. Organizowanie i udział w konferencjach prasowych, seminariach, sympozjach, wystawach, targach i innych formach promocji.

7. Organizowanie, wspieranie i udział w kształceniu i doskonaleniu zawodowym.

8. Prowadzenie działalności gospodarczej na zasadach ogólnych, w celu uzyskania środków na działalność statutową.

9. Pozyskiwanie, gromadzenie i wykorzystywanie funduszy na działalność statutową.

10. Współpracę z innymi organizacjami i stowarzyszeniami, których cele statutowe są zbieżne z celami Izby