Misja PIIG do New Delhi – raport

W dniach 14-21 marca 2010 r. przebywała w Indiach misja gospodarcza zorganizowana przez Polsko-Indyjska Izbę Gospodarczą. Uczestniczyli w niej przedstawiciele polskich firm sektora energetyki, związanych z odnawialnymi źródłami energii. Wyjazd miał na celu nawiązanie bezpośredniej współpracy z działającymi w tej branży partnerami indyjskimi.

lightbox[PIIG] lightbox[PIIG]

Jedną z najistotniejszych części pobytu było uczestnictwo w programie zorganizowanym dla naszych przedsiębiorstw przez działające tam Europejskie Centrum Biznesu i Technologii (EBTC), będące inicjatywę unijną i mające za zadanie rozwijanie i wspieranie współpracy biznesowej oraz naukowo-technologicznej między Unią Europejską a Indiami. Centrum wspiera przede wszystkim małe i średnie przedsiębiorstwa, operujące w takich obszarach jak energetyka, ochrona środowiska, transport oraz biotechnologie. Kilka miesięcy wcześniej Izba nawiązała współpracę z EBTC i wspólnie z nim zorganizowała w Poznaniu, w dniu 27 stycznia 2010 roku warsztat „Rozwijanie współpracy między firmami energetycznymi z Unii Europejskiej i Indii”, na które zaproszono polskie firmy działające w sektorze odnawialnych źródeł energii, zainteresowane współpracą z firmami indyjskimi w zakresie eksportu, importu, badań i rozwoju, transferu technologii i innych. Uczestniczące w seminarium przedsiębiorstwa, które w terminie przysłały swoje zgłoszenie do udziału w misji zostały zakwalifikowane do otrzymania od EBTC refundacji większości kosztów wyjazdu jednego przedstawiciela. Program misji EBTC obejmował udział w konferencjach ukazujących specyfikę rynku indyjskiego, w tym przede wszystkim sektora energetycznego, wizytę w firmie IndoSolar, zajmującej się produkcją ogniw PV oraz spotkania z konkretnymi firmami indyjskimi. Równolegle z programem EBTC, w dniach 18-20 marca, uczestnicy misji wzięli również udział w Światowym Kongresie „World Renewable Energy Technology Congress & EXPO 2010”, obejmującym szereg konferencji i spotkań poświęconych problematyce odnawialnych źródeł energii w ujęciu globalnym.

lightbox[PIIG] lightbox[PIIG]

Przebieg programu zorganizowanego przez Europejskie Centrum Biznesu i Technologii w New Delhi:

Pierwszego dnia EBTC zaproponowało wyjazd do fabryki ogniw PV produkowanych w nowoczesnych zakładach firmy IndoSolar na obrzeżach New Delhi. Przedsiębiorcy mieli okazję zapoznać się krok po kroku z całym procesem technologicznym oraz kontroli poprodukcyjnej. Drugi dzień wypełniony był spotkaniami biznesowymi (B2B), przygotowanymi przez EBTC na podstawie wcześniej przesłanych danych o profilu działalności poszczególnych uczestników misji oraz wskazanych preferencji. Każda z firm miała możliwość rozmawiania z kilkunastoma, a w niektórych przypadkach kilkudziesięcioma potencjalnymi kontrahentami indyjskimi. Dzień indywidualnych spotkań przedsiębiorców pozwolił zgłębić potencjał możliwości tego ogromnego i specyficznego rynku, a w przypadku kilku firm nawiązano bardzo obiecujące kontakty rokujące podjęcie konkretnej współpracy. Warto podkreślić, że w pierwszych trzech dniach programu organizowanego przez EBTC brał udział przebywający w New Delhi podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pan Marcin Korolec, który również zaszczycił swoją obecnością oficjalne przyjęcie wydane przez EBTC pierwszego dnia, na którym także obecni byli pracownicy Ambasady RP w New Delhi: Pan Antoni Miklaszewski radca ds. ekonomicznych, Pan Dariusz Karwowski radca Kierownik Wydziału Promocji i Handlu i Inwestycji oraz I sekretarz Pan Michał Byczkowski.

lightbox[PIIG] lightbox[PIIG]

Następny dzień obfitował również w spotkania z kolejnymi przedsiębiorcami indyjskimi, członkami  Federation of  Indian Micro and Small & Medium Enterprises, która była partnerem całego wydarzenia. W części konferencyjnej, obok firm indyjskich i węgierskiej, bardzo ciekawej prezentacji dokonał Pan Dariusz Brodowicz reprezentujący firmę ECOON, przedstawiając innowacyjną technologię przetwarzania odpadów komunalnych. Technologia ta może być szczególnie przydatna na rynku indyjskim z uwagi na specyfikę tamtejszych odpadów zawierających duże ilości frakcji organicznej, co znalazło odzwierciedlenie w wielkim zainteresowaniu tą technologią przez przedsiębiorców indyjskich.  Czwarty dzień pobytu w Indiach był zarazem dniem inauguracji World Renewable Energy Technology Congress & EXPO 2010, w którym uczestniczyło 70 międzynarodowych firm, 500 zagranicznych delegatów, 200 wystawców i ponad 8000 uczestników z obszaru „zielonych technologii.” Polscy przedsiębiorcy chwalili ciekawe panele tematyczne i możliwość prowadzenia rozmów z interesującymi, potencjalnymi kooperantami indyjskimi, które odbywały się na profesjonalnie przygotowanym stoisku wystawowym EBTC. Centrum przygotowało także katalog z opisem działalności każdej firmy biorącej udział w misji, który został rozpowszechniony wśród wszystkich uczestników Kongresu. W obradach pierwszego dnia uczestniczyła Ambasador Komisji Europejskiej w Indiach, Pani Daniele Smadja, która osobiście przywitała się i rozmawiała z każdym z polskich uczestników. Drugi dzień konferencji to przede wszystkim rozmowy indywidualnych przedsiębiorców oraz sesje na temat energii wiatrowej, słonecznej, nuklearnej, biomasy i nanotechnologii. Dzień zakończył się przyjęciem z programem kulturalnym w Air Force Auditorium. Na sesjach odbywających się w ostatnim dniu Kongresu omawiane były kwestie związane z efektywnością energetyczną oraz skutkami jakie niosą ze sobą zmiany klimatu. W tym kontekście dużo uwagi poświęcono znaczeniu odnawialnych źródeł energii we współczesnym świecie i ich bardzo ważnej roli w przyszłości.

lightbox[PIIG] lightbox[PIIG]

Dla Izby współpraca z EBTC okazała się niezwykle owocna. Podjęliśmy więc rozmowy, mające na celu udział w dalszych projektach organizowanych przez Centrum. Uczestnictwo w realizacji różnych inicjatyw zaoferowały nam także Coventry and Warwickshire Chamber of Commerce oraz Coventry University Enterprises Ltd, którzy na codzień współpracują z Europejskim Centrum Biznesu i Technologii i którzy współorganizowali misję polskich przedsiębiorców do Indii. Należy również podkreślić, że istotnym aspektem współpracy z EBTC jest możliwość jej ciągłości – firmy uczestniczące w misji mogą liczyć na dalszą pomoc w rozwijaniu kontaktów handlowych z Indiami. Każdy przedsiębiorca zainteresowany współpracą z firmami indyjskimi może korzystać z Programu EBTC, uzyskując bezpłatny dostęp do specjalistycznych raportów o sektorze energii i badań rynkowych; dostęp do specjalnie przygotowanych biur i sal konferencyjnych w EBTC Hub w New Delhi; dostęp do bazy danych i pomoc w wyszukiwaniu rzetelnych partnerów w Indiach oraz korzyści w postaci tłumaczeń technicznych, doradztwa prawnego, a w niektórych przypadkach i wsparcia finansowego.

lightbox[PIIG]

Generalnie można stwierdzić, że misja zorganizowana przez Polsko-Indyjską Izbę Gospodarczą do Indii, okazała się przedsięwzięciem bardzo potrzebnym oraz merytorycznie i organizacyjnie udanym. O sukcesie misji niech świadczą przekazane pisemnie oceny uczestników:

Tomasz Żołyniak, GEDEON: „Misja do Indii była znakomitą możliwością aby poznać indyjski rynek energii odnawialnej oraz nawiązać kontakty biznesowe. Otrzymaliśmy ważny sygnał, iż sektor w którym działa nasze przedsiębiorstwo, czyli energia słoneczna, w Indiach w najbliższych latach będzie przeżywać bardzo szybki rozwój. Będzie to miało miejsce dzięki wsparciu rządu, który obrał sobie za cel aby do roku 2022 wytwarzać 20,000 MW z energii słonecznej. Dzięki świetnej organizacji w ciągu 5 dni konferencji udało mi się przeprowadzić około 50 rozmów z potencjalnymi partnerami biznesowymi. W chwili obecnej jesteśmy na etapie weryfikacji informacji na temat wybranych przedsiębiorstw, w czym także pomaga nam organizator konferencji. Szczególne istotne są kontakty, które pozwolą nam wejść na rynek indyjski oraz przedsiębiorstwa produkujące panele słoneczne, które pozwolą nam zdywersyfikować źródła dostawców. Ważnym osiągnięciem konferencji jest także nawiązanie współpracy z portugalską firmą SELFENERGY, z którą jesteśmy na etapie negocjacji nad ewentualną współpracą na terenie Polski. Misja zarówno ze względów organizacyjnych jak i biznesowych była pełnym sukcesem”.

lightbox[PIIG]

Dawid Szarański, Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum: „Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum skoncentrowany jest na rozwoju technologii energooszczędnych i poszanowaniu energii w budynkach. Zdecydowaliśmy się na udział w Misji do Delhi organizowanej przez Polsko-Indyjską Izbę gospodarczą ponieważ Indie są niezwykle interesującym rynkiem w tym zakresie, co może być istotne z punktu widzenia dalszego rozwoju naszej działalności. Już wcześniej mieliśmy okazję być w Chinach. Udział w misji do Delhi był świetną okazją do bezpośrednich rozmów z partnerami indyjskimi. Nawiązana współpraca jest pierwszym krokiem do wspólnych projektów badawczych, których obecnie rozmawiamy z ośrodkami z Delhi. Równie cenny był także udział w World Renewable Energy Technology Congress. Tego typu konferencje są szansą do zapoznania się z obecnymi trendami rynkowymi w zakresie OZE.”

Dr Anil Gupta, Uniwersytet Wrocławski: „It was a good experience to learn and represent a bio-diesel technology as a representative of Wroclaw University in India. As I know India is a big market to spread our business right now or in coming time. EBTC gave me a chance to know Indian business and businessmen personally. As a result I can say that India is going very fast forward as a growing country, specially they are looking forward to get energy from natural sources. Our technology is also depend on natural sources like to convert any vegetable oil or animal fats in diesel used for transportation or for production of electricity, which is required in highdiesel preference in India. I met to several businessmen who were interested in bio-diesel technology in the conference organized by EBTC in Delhi. All businessmen were selected by organizers and already prepared for B2B. All talks are promising with Indian companies and final result could be come out after few next discussion.

lightbox[PIIG]

Izabella Kozłowska, Proximus: Cieszymy się, że  Proximus, który aktywnie działa na polskim rynku energetycznym mógł nawiązać współpracę z  indyjskimi przedsiębiorcami działających w sektorze energii odnawialnej, jak również z pozostałymi  firmami z sektora energetycznego biorącymi udział w misji w New Delhi. Mamy nadzieję na dalsze rozmowy i prezentacje naszych rozwiązań. Byłam zaskoczona, że stoisko Proximus’a cieszyło się sporym zainteresowaniem wśród informatycznych firm indyjskich. Nawiązaliśmy wiele kontaktów z zagranicznymi dostawcami technologii dedykowanych dla  przedsiębiorstw z obszaru zielonych technologii jak również z zagranicznymi integratorami IT. Wielu indyjskich przedsiębiorców podkreślało otwarcie na  zagranicznych partnerów, co daje pozytywny sygnał i nadzieję na dalszy rozwój współpracy.

lightbox[PIIG]

Piotr Cygan, Press Button, „Misję określamy jako bardzo udaną, głównie pod kątem spotkań B2B oraz dalszej współpracy z podmiotami indyjskimi i EBTC. Nawiązaliśmy ciekawe kontakty i już niebawem partnerzy indyjscy zostaną zaproszeni na rozmowy do Polski, celem przygotowania inwestycji elektrowni wiatrowych w Polsce. Będę się starał jeszcze w tym roku odwiedzić Indie w celach biznesowych, a współpraca z EBTC może przynieść bardzo ciekawe efekty.

lightbox[PIIG]

Dr Stanisław Gil, Politechnika Śląska: „Misja okazała się dla nas bardzo udanym przedsięwzięciem. Złożyliśmy ofertę współpracy w ramach OŹE do University of Petroleum & Energy Studies oraz prowadzimy rozmowy na temat peletowania runa leśnego z Rural Renewable Urja Solutions Pvt. Ltd”.

Szymon Szczęsny, Ravisson: „Misję do Indii, w której uczestniczyłem w międzynarodowej konferencji energii odnawialnych oraz spotkaniach biznesowych B2B uważam za bardzo udaną. Odbyta misja przyniosła mi kilka korzyści. Nawiązałem kontakty biznesowe w tematyce paneli fotowoltaicznych, które były głównym punktem mojego wyjazdu. Miałem możliwość odwiedzenia producentów oraz porozmawiania bezpośrednio o możliwości współpracy w temacie, który mnie interesuje. Tego typu relacji nie byłbym w stanie nawiązać drogą mailową czy też telefoniczną tym bardziej w kulturze biznesowej jaką charakteryzują sie Indie. Ponadto spotkania bezpośrednie z wcześniej przygotowaną grupą firm zaoszczędziło sporo mojego czasu. Poza korzyściami, które w najbliższej perspektywie przełożą sie na wyniki stricte finansowe wyjazd dał mi pewien pogląd na ogólna sytuacje w sektorze energii odnawialnych oraz kierunki jego rozwoju. Nieocenione jest również nowe doświadczenie w relacjach w biznesowych w zupełnie odmiennej kulturze biznesowej do Europejskiej.”

lightbox[PIIG]

Justyna Żynel, Action Energy: ”Misja gospodarcza w New Delhi, w której miałam przyjemność uczestniczyć, umożliwiła firmie Action Energy zaprezentowanie swojej oferty podczas licznych spotkań z firmami indyjskimi. Wysoko oceniam przygotowanie programu pobytu w Indiach przez EBTC: dobór partnerów biznesowych zgodnie z wcześniejszymi wskazaniami, prezentacje na temat rynku OZE w Indiach, informacje na temat możliwości rozpoczęcia działalności, zwiedzanie nowoczesnej fabryki ogniw fotowoltaicznych i wreszcie udział w Światowym Kongresie Energii Odnawialnej. Część z nawiązanych kontaktów prawdopodobnie zaowocuje w przyszłości – zgłosiło się kilka firm zainteresowanych dystrybucją naszych produktów na rynku indyjskim. Po lepszym poznaniu rynku (w tym celu możemy skorzystać z badań rynkowych oferowanych przez konsultantów indyjskich poznanych podczas misji), rozważymy również możliwość rozpoczęcia produkcji naszych kolektorów w Indiach, co mogłoby być przyszłościową alternatywą dla rynku chińskiego.”

lightbox[PIIG]

Katarzyna Gierczak, GELG: „Celem wyjazdu na misję do Indii było nawiązanie relacji z firmami produkcyjnymi z branży paneli słonecznych. Szczęśliwie się złożyło, gdyż organizatorzy zaproponowali nam wizytę w jednym z najnowocześniejszych zakładów prowadzonych przez rodzinę GUPTA. Firma ta wywodzi się z innej branży – produkowała lampy samochodowe z odbłyśnikami, decyzją strategiczną było otworzenie zupełnie nowej działalności w kierunku energii odnawialnych, teraz firma przygotowuje się do wejścia na giełdę i pozyskania nowych środków na rozwój, co jest bardzo imponujące. Jesteśmy w stałym kontakcie i jest całkiem możliwe, że nawiążemy ściślejszą współpracę. Przy okazji spotkań roboczych z firmami w New Delhi spotkaliśmy się z wieloma firmami wytwarzającymi komponenty do budowania systemów solarnych. Organizatorzy zadbali o dobry dobór partnerów. Jednocześnie nieprzeceniony był kontakt bezpośredni i możliwość poznania kultury i wartości jakie przyświecają społeczeństwu – które bardzo często determinują warunki współpracy. Naszym celem jest zdobycie pozycji lidera jako firmy proinnowacyjnej i otwartej na sygnały z rynku. Poza tym chcemy udowodnić, że przedsiębiorstwo rodzinne dzięki swojej elastyczności i sprawności w działaniu, nawet w czasach globalizacji może funkcjonować i rozwijać się bez przeszkód. Rynek jest miejscem w którym spotyka się ludzi a relacje jakie nawiązujemy determinują nasz rozwój i wskazują nowe możliwości.”

lightbox[PIIG]

Oprócz udziału w warsztatach EBTC, przedstawiciele Izby zrealizowali także własny program. Odbyliśmy szereg wartościowych spotkań, w tym najważniejsze z Federacją Indyjskich Izb Przemysłowo-Handlowych, The Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry (FICCI) oraz z Konferederacją Indyjskiego Przemysłu, Confederation of Indian Industry (CII) – największymi indyjskimi izbami zrzeszającymi dziesiątki tysięcy podmiotów. W ich trakcie omawiano przede wszystkim możliwości zacieśnienia współpracy poprzez wymianę informacji i wspólną organizację różnych imprez jak misje, seminaria, konferencje, targi, a także podejmowanie przedsiębiorców w obu krajach i poszukiwanie dla nich potencjalnych partnerów do współpracy. Zaproponowano zorganizowanie w Polsce jesienią tego roku Polsko-Indyjskiego Forum Gospodarczego.

lightbox[PIIG]

Zarówno CII jak i FICCI wyraziły zainteresowanie takim forum i zobowiązały się do zainteresowania uczestnictwem w nim indyjskich przedsiębiorców z różnych branż, pragnących nawiązać kontakty biznesowe z polskimi firmami. Zasygnalizowaliśmy także ideę zorganizowania w Polsce w przyszłym roku targów indyjskich, które odbywając się obok innej dużej imprezy targowej na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w Poznaniu i przy odpowiednim zainteresowaniu nimi krajów ościennych, mogłyby się stać ważną imprezą międzynarodową o znaczeniu przynajmniej regionalnym.

Jednym z głównych partnerów w działalności EBTC w Indiach i współorganizatorem programu dla naszej misji jest Federacja Indyjskich Mikro Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Federation of Indian Micro and Small & Medium Enterprises (FISME). W wyniku rozmów podjętych z tą organizacją uzgodniono tekst porozumienia o współpracy, którego oficjalne podpisanie nastąpi podczas kolejnej wizyty przedstawicieli Izby w Indiach.

Szczególnie owocne okazały się spotkania z przedstawicielami Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w New Delhi, którzy wyrażali autentyczne zadowolenie z faktu powstania Izby oraz pełną aprobatę dla jej dotychczasowych dokonań.

lightbox[PIIG]

Najistotniejszym było spotkanie-narada u Pana Ambasadora prof. Piotra Kłodkowskiego z udziałem radcy-ministra Piotra Opalińskiego, radcy Antoniego Miklaszewskiego oraz konsula generalnego w Mumbaju Janusza Bylińskiego. Dyskutowano nad możliwościami zdynamizowania współpracy gospodarczej i obrotów handlowych ciągle nie przystających do potencjałów obu krajów. Wskazywano, że obok rozwijania tradycyjnych obszarów współpracy należy szukać nowych. Duży potencjał tkwi w takich dziedzinach jak przemysł spożywczy, biotechnologia, ochrona środowiska, przetwórstwo, odnawialne źródła energii, technologie energooszczędne i innowacyjne. Jako bardzo istotne uznano zachęcanie i wspieranie wszelkich inicjatyw inwestycji tak indyjskich w Polsce, jak i polskich w Indiach. Bardzo ważnym elementem, który miałby ogromny wpływ na rozwój współpracy gospodarczej byłby udział firm indyjskich w procesie prywatyzacji w naszym kraju. Należy więc wykorzystać wszystkie możliwości w tym zakresie. Z dużym zadowoleniem przyjęto zapewnienie Pana Ambasadora, że w swojej działalności statutowej Izba może zawsze liczyć na życzliwe wsparcie ze strony placówki. Uzgodniono pełne współdziałanie i współpracę oraz bieżące informowanie się. W razie potrzeby podejmowane przez Izbę działania i inicjatywy będą uzgadniane i koordynowane z Ambasadą.

W przypadku zaplanowania na jesień bieżącego roku odbycia w Polsce posiedzenia Polsko-Indyjskiej Komisji Mieszanej ds. współpracy gospodarczej, za godne rozważenia uznano zorganizowanie w tym samym czasie planowanego przez Izbę Polsko-Indyjskiego Forum Gospodarczego, co wydatnie podniosłoby jego rangę i zapewniło lepszą reprezentację ze strony firm indyjskich.

Z pozytywną oceną spotkały się również plany Izby zorganizowania w Polsce targów indyjskich, w kontekście jak hasłowo wspomniano powyżej.

lightbox[PIIG]